Niezwykle istotną dla nas kwestią jest przejrzyste ustalenie zasad wynagrodzenia z Klientem. Dlatego też honorarium jest każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem, zgodnie z Jego potrzebami, w umowie – przed podjęciem zlecenia.

W naszej Kancelarii, za każdy rodzaj usługi (stała obsługa, porada prawna, pisma, umowy, opinie, reprezentacja przed sądami i organami administracji) stosowane są następujące sposoby ustalania wynagrodzenia:

1. Wynagrodzenie ryczałtowe

Jest najczęściej stosowanym sposobem wynagrodzenia, zarówno w przypadku klientów biznesowych jak i indywidualnych. Polega na określeniu stałej, comiesięcznej stawki za ustaloną szczegółowo w umowie obsługę prawną, której zakres jest zależny od potrzeb Klienta i oferty Kancelarii.Jednorazowa stawka ryczałtowa stosowana jest z kolei za prowadzenie określonego, pojedynczego zlecenia (np. za prowadzenie sprawy sądowej w danej instancji, za przygotowanie pisma, sporządzenie projektu umowy itp.). Zakres czynności objętych wynagrodzeniem ryczałtowym jest każdorazowo ustalany w umowie, zaś wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia.

2. Wynagrodzenie godzinowe

Podstawą wynagrodzenia jest ilość czasu poświęcona na załatwienie sprawy klienta. Jest korzystnym sposobem rozliczania dla podmiotów, które wprawdzie potrzebują stałej obsługi prawnej, ale jej wymiar jest nieregularny. Wynagrodzenie obliczane jest według liczby godzin w danym okresie rozliczeniowym (tydzień, miesiąc). Klient wraz z fakturą otrzymuje szczegółowy wykaz podjętych czynności oraz poświęconego na to czasu.

3. Wynagrodzenie za sukces (success fee)

Stosowane jest najczęściej w sprawach odszkodowawczych i przy windykacji należności pieniężnych. Stosowane jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest w tym przypadku znacząco obniżane. W przypadku wygranej lub osiągnięcia przez kancelarię pożądanego przez Klienta efektu pracy do ryczałtu dodawane jest dodatkowe wynagrodzenie – najczęściej procent od zasądzonej w wyroku sumy pieniężnej.

Metody ustalania wynagradzania w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie godzinowe oraz success fee stosowane są w następujących kategoriach usług świadczonych na rzecz naszych Klientów:

  • Porady prawne

Koszt udzielenia porady prawnej jest ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy, której dotyczyła dana porada, wynagrodzenie za nią w całości zaliczane jest na poczet honorarium za prowadzenie sprawy. Koszt standardowej porady wynosi od 100 do 300 zł z VAT (porady online od 50 zł z VAT).

  • Pisma, umowy, opinie prawne

Sporządzenie pisma procesowego (pozew, apelacja, zażalenie) ustalany jest zazwyczaj z góry jako określona kwota. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy, terminu w jakim pismo ma być sporządzone oraz od ewentualnej konieczności analizy akt sprawy znajdujących się w sądzie. W podobny sposób ustalane są należności za sporządzenie projektów umów oraz opinii prawnych.

  • Reprezentacja przed sądem

Wynagrodzenie zwyczajowo ustalane jest z góry i pobierane z osobna za każdą instancję. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za prowadzenie spraw przed sądami jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, określające minimalne stawki wynagrodzenia adwokata.

Koszty sądowe

Wynagrodzenie adwokata nie obejmuje wydatków ponoszonych bezpośrednio przez stronę postępowania sądowego takich jak opłaty sądowe (od pozwu, wniosku, apelacji, zażalenia), koszty opinii biegłych.

Zapytaj o wycenę usług

[contact-form-7 id=”81″ title=”wycena_usług”]