Usługi adwokackie z zakresu prawa kontraktowego (prawa umów)

prawo gospodarcze adwokat

Kancelaria adwokacka prowadzi doradztwo prawne z zakresu prawa kontraktowego – prawa umów w obrocie handlowym. Reprezentujemy klientów już od etapu negocjacji, następnie przy zawieraniu i wykonywaniu umów. Pomoc prawna obejmuje także zastępstwo procesowe w sporach sądowych i arbitrażowych (w tym również w powoływanych ad hoc) związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy. Sporządzamy, opiniujemy a także analizujemy projekty umów (w tym także: umów przedwstępnych, wzorców umów, ogólnych warunków umów, wszelkiego rodzaju regulaminów), ugód, porozumień, instrukcji oraz innych aktów prawa wewnętrznego, listów intencyjnych oraz umów międzynarodowych występujących w obrocie gospodarczym.

Wiedza oraz doświadczenie kancelarii w obrocie gospodarczym obejmuje następujące zagadnienia:

 • sporządzanie projektów umów,

 • negocjowanie treści umów, zmian ich postanowień i sposobów wykonania,

 • analizę postanowień umownych pod kątem potencjalnych ryzyk i zagrożeń dla klienta,

 • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień umownych przez strony,

 • sporządzanie opinii pod kątem zgodności umów z przepisami prawa,

 • analizę rzetelności kontrahentów klienta,

 • reprezentowanie klientów w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń powstałych przy wykonywaniu zobowiązań umownych.

   

Nasze doświadczenie obejmuje zarówno umowy nazwane jak i nienazwane, zawierane pomiędzy przedsiębiorcami (b2b) oraz między przedsiębiorcami a podmiotami nieprofesjonalnymi (b2c):

 • umowy o roboty budowlane i umowy o generalne wykonawstwo (również umowy FIDIC),

 • umowy z podwykonawcami,

 • umowy z dostawcami usług,

 • umowy zawodnicze,

 • umowy sprzedaży, najmu i dzierżawy.