USŁUGI PRAWNE DLA BIZNESU

Oferta Kancelarii dla Klientów biznesowych obejmuje kompleksowe doradztwo prawne związane z prowadzoną przez Klientów działalnością gospodarczą.

 

1. Sprawy z zakresu prawa korporacyjnego:

 • doradztwo prawne z zakresu przepisów dotyczących funkcjonowania spółek handlowych, zarówno prawa polskiego jak i obcego
 • przygotowywanie dokumentów oraz formularzy w postępowaniach rejestrowych oraz reprezentacja Klientów w tych postępowaniach
 • obsługa transakcji zbycia udziałów lub akcji spółek kapitałowych oraz procesów podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego oraz doradztwo przy powyższych transakcjach
 • obsługa tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń

 

2. Zagadnienia prawa kontraktowego:

 • przygotowywanie umów zawieranych przez spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • reprezentowanie spółki w negocjacjach, również z udziałem podmiotów zagranicznych;
 • nadzoru nad prawidłowością realizacji umów oraz obsługa sporów związanych z nieprawidłowym wykonywaniem umów – zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym

 

3. sprawy z zakresu prawa pracy:

 • sporządzanie i weryfikację dokumentów związanych z indywidualnymi sprawami pracowniczymi, w tym umów o pracę, umów menedżerskich, wypowiedzeń
 • sporządzanie projektów wewnątrzzakładowych aktów prawnych, m. in. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, jak również doradztwo prawne w zakresie zmian wprowadzanych do ww.regulacji wewnątrzzakładowych i dostosowywania ich do zmian prawa pracy oraz bieżących potrzeb pracodawcy
 • reprezentacja pracodawców w postępowaniach z zakresu prawa pracy

4. rozwiązywanie sporów, reprezentacja przed sądami oraz windykacja

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i sądami administracyjnymi. Nasze usługi obejmują:

 • udział w negocjacjach dotyczących spłaty zadłużenia
 • windykację należności
 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych
 • zastępstwo procesowe w sprawach upadłościowych i naprawczych
 • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych
 • reprezentację w postępowaniach: egzekucyjnych i zabezpieczających