KLIENCI INDYWIDUALNI

Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Kaszuby świadczy usługi osobom fizycznym polegającym przede wszystkim na reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi. wojskowymi, prokuraturami, sądami administracyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentujemy klientów w charakterze:

 • obrońcy oskarżonego bądź pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (postępowanie karne)
 • pełnomocnika w postępowaniu cywilnym,
 • pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym.

Każdorazowo reprezentacja przed sądem, prokuraturą bądź organem administracji poprzedzana jest rzetelną analizą stanu sprawy z udziałem klienta. Poniżej znajduje się zakres spraw, w jakich reprezentujemy klientów w codziennej praktyce:

PRAWO KARNE

Zakres udzielanej pomocy prawnej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń obejmuje m. in.

 • obronę oskarżonego na każdym etapie postępowania, tj.
  • w postępowaniu przygotowawczym (śledztwo, dochodzenie)
  • w postępowaniu przed sądem I oraz II instancji
  • w postępowaniu wykonawczym
 • w postępowaniach po uprawomocnieniu się wyroku (w sprawach o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego, w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie i niesłuszne stosowanie środków przymusu, w sprawach o ułaskawienie, w sprawach o wydanie wyroku łącznego)
 • w postępowaniu kasacyjnym
 • w postępowaniu o wznowienie postępowania
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego

PRZYKŁADOWE KATEGORIE SPRAW Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO

Do typowych spraw pojawiających się najczęściej w praktyce kancelarii, w których reprezentujemy naszych klientów w sprawach karnych należą między innymi:

 • sprawy o przestępstwa narkotykowe
 • sprawy o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki komunikacyjne, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem narkotyków, niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów)
 • sprawy o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (zgwałcenie, pedofilia, rozpowszechnianie pornografii)
 • sprawy o przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo, uszkodzenie mienia, paserstwo, zabór pojazdu)
 • sprawy o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, bójka i pobicie)
 • sprawy o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (tzw. white collar crimes)
 • sprawy z ustawy prawo własności przemysłowej

PRAWO CYWILNE I RODZINNE

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • sporządzanie, konsultowanie oraz tłumaczenie umów cywilnoprawnych
 • negocjacje
 • windykacja
 • pomoc prawną w sporach na etapie przedsądowym
 • pomoc prawną i reprezentację w charakterze pełnomocnika procesowego przed sądami I oraz II instancji, w postępowaniu procesowym i nieprocesowym
 • reprezentację przed Sądem Najwyższym

Do najczęściej prowadzonych spraw z zakresu prawa cywilnego należą sprawy odszkodowawcze, w tym odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania związane z upadkiem, odszkodowania za błędy medyczne, zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Ponadto prowadzimy dużą liczbę spraw, takich jak:

 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań, w szczególności z zakresu ubezpieczeń
 • sprawy o zasiedzenie i służebności
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu, dział spadku, o zachowek)
 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o podział majątku

PRAWO PRACY

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy obejmuje reprezentację pracowników w następujących kategoriach spraw

 • dochodzenie świadczeń pracowniczych (wynagrodzenia, diety, ryczałty noclegowe w transporcie międzynarodowym)
 • ustalanie istnienia stosunku pracy przy zawartej umowie cywilnoprawnej
 • wypadki przy pracy
 • sprawy o przywrócenie do pracy i odszkodowanie za bezpodstawne zwolnienie
 • dyskryminacja w zatrudnieniu
 • mobbing oraz molestowanie w miejscu pracy

 

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Reprezentujemy klientów indywidualnych w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.